?

Log in

No account? Create an account
Watashi wa Kurisutofaa Paakaa desu. - Nothing Is True
Question Yourself

Christopher Parker
Date: 2008-08-02 00:21
Subject: Watashi wa Kurisutofaa Paakaa desu.
Security: Public
Tags:nihongo, romaji
Kon'nichi wa. Watashi wa Kurisutofaa Paakaa desu. Hajimemashite. Doozo yoroshiku. Watashi wa Amerika-jin desu. Nihongo o manabu no desu.

Watashi no burogu desu.

Ja mata-ne.
Post A Comment | | Link


browse
my journal
links
November 2008